برلیانس(کراس)فروخته شد

برند سایر خودروها
سال ساخت 1395
بیمه 10ماه
رنگ سفید
قیمت 250/000/000